Zondag ‘Trinitatis’ (Drie-eenheid) om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Muziek: Psalm 8 vers 1 en 3.

Bemoediging en groet.

Muziek: Lied 213 ‘Morgenglans der eeuwigheid’, couplet 1 en 3.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging en leefregels.

Muziek: Lied 302 ‘God in den hoog’ alleen zij eer’ couplet 1 en 4.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 34,4-9 (lector).

Muziek: Psalm 33 vers 8.

Lezing uit de Brieven: 2 Korinthe 13,11-13 (lector).

Muziek: Lied 968 ‘De ware kerk des Heren’ couplet 1 en 5.

Lezing uit het Evangelie: Mattheüs 28,16-20 (voorganger).

Muziek: Lied 969 ‘In Christus is nog west nog oost’ couplet 1, 3 en 4.

Verkondiging: ‘Blijer dan een kind’ n.a.v. 2 Korinthe 13,13.

Muziek: Lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’ couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Muziek: Lied 705 ‘Ere zij aan God, de Vader’ couplet 1 en 2.

Zegen.

Muziek.

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62               Ten name van Protestantse Gemeente Marken.