1e zondag van de zomer om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Muziek: Psalm 96 vers 1 en 3.

Bemoediging en groet.

Muziek: Lied 209 ‘Heer Jezus, o Gij dageraad’, couplet 1, 2 en 3.

De Tien Woorden als regels ten leven.

Muziek: Psalm 51 vers 5.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Muziek: Lied voor de kinderen: Lied 805 ‘Abraham’ couplet 1 en 2.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 12,1-9 (lector).

Muziek: Psalm 105 vers 1 en 3.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Markus 16,15-20 (voorganger).

Muziek: Lied 802 ‘Door de wereld gaat een woord’ couplet 1 en 3.

Verkondiging: ‘Cirkel of lijn?’.

Muziek: Lied 801 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’ couplet 1, 2 en 3.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Muziek: Muziek: Lied 966 ‘Het heil des hemels werd ons deel’ couplet 1 en 4.

Zegen.

Muziek.

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.
Onder vermelding van "Apparatuur Kerk TV"