Beleidsplan 2010-2014

van de Protestantse Gemeente Marken

vastgesteld op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 15 september 2010

1. HISTORIE

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader.           Johannes 17: 20-21a

Door de eeuwen heen heeft de Marker bevolking laten zien een gemeente te willen zijn van Christus en een plaats te willen bieden om God te kunnen loven. Al in de middeleeuwen is er sprake van een kerk op Marken.  In 1232 bouwden de monniken van het Friese klooster Mariëngaarde een houten kapel die gewijd was aan Maria. Daarna werd er een forse bakstenen hallenkerk gebouwd die door de eeuwen heen veranderd en vernieuwd werd.

In 1846 schreef dominee J.J.L. ten Kate dat zijn zes eeuwen oude kerk tegenover de pastorie zeer  bouwvallig is. Een jaar later werd de Waterstaatskerk gebouwd die door haar slechte bouw geen lang leven beschoren was, want al in 1904 werd de huidige Hervormde Kerk in gebruik genomen.

In 1578 ging de Marker bevolking zonder geweld over tot het protestantisme.

De beelden en het altaar werden verwijderd en de laatste pastoor, Clemens van Naarden, vertrok naar Edam.

In 1579 werd de hallenkerk in gebruik genomen door de eerste reformatorische predikant op Marken, dominee Christophorus Joannis Macheupëus. Er is niet veel meer bekend omtrent de overgang van Marken tot de Reformatie.

In de 19e eeuw deden zich allerlei godsdienstige ontwikkelingen voor die voor een deel nog steeds te zien zijn in ons huidige kerkelijke landschap.

Verschillende Marker families waren het bijvoorbeeld niet eens met de vrijzinnige richting in de Hervormde Kerk. Zij richtten in 1868 de  ‘Evangelisatie‘ op en lieten – tot ongenoegen van de Hervormde kerkenraad – predikers komen om in hun eigen kerkdiensten voor te gaan.

De Hervormde Kerk bleef gesloten voor de leden van de ‘Evangelisatie‘. Het burgerlijk bestuur werkte ook tegen.

Door hun groeiend aantal leden weken de aanhangers van de ‘Evangelisatie’ uit naar de woonhuizen Kerkbuurt 20 en 37. Voor de kinderen werden de jongelingsvereniging “Het Vischnet” en de Zondagsschool opgericht. Om een rechtzinnige dominee te horen ging men zelfs met de botter op zaterdag naar  Amsterdam. Daar stond tot 1889  in de Nieuwe Kerk de voor de Markers vertrouwde dominee Ten Kate. Men deed er belijdenis en men liet er zijn kinderen dopen.

In 1886 vond in Amsterdam de doleantie plaats en een aantal aanhangers van de ‘Evangelisatie‘ onder andere de families Kaars, Teerhuis en Kes, voelden zich aangesproken door de ideeën van dr. Abraham Kuyper. Zij stichtten drie jaar later, aan de Oostzij, de Gereformeerde kerk en daarmee was ook op Marken de doleantie een feit.

Sinds 1969 kerken de Gereformeerden in hun nieuwe Patmoskerk aan de Hoogkamplaan.

De andere groep aanhangers van de ‘Evangelisatie’ de families de Wit, Kes en Visser, zagen geen reden om tot de doleantie over te gaan, omdat er na een lange vacaturetijd eindelijk, in 1891, weer een rechtzinnige dominee op de kansel stond; daarom bleven zij lid van de Hervormde Kerk.

Zo staan er op het kleine eiland twee Protestantse kerken, waarvan de leden pas na 1971 gesprekken gingen voeren over samenwerking, met name op het gebied van jeugdwerk, kanselruil en gezamenlijke gespreksgroepen. Sinds 2009 vinden tussen beide kerkenraden constructieve fusievergaderingen plaats om definitief samen één Protestantse Kerk te vormen.

De kerk op Marken gaat weer een nieuwe start maken, zoals dat in voorgaande eeuwen eerder gebeurd is.

Sinds de Reformatie kenden beide kerken samen 64 voorgangers. Zij verkondigden Gods woord aan de eilandbewoners en dat woord zal blijven bestaan tot in eeuwigheid, want God zal ook in de toekomst zijn kerk blijven bewaren.

2. FUSIE

Sinds  1 mei 2004 maken de Nederlandse Hervormde Gemeente te Marken en de Gereformeerde Kerk te Marken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk heeft - na de gemeente tweemaal gehoord te hebben - op 9 oktober 2006 unaniem besloten om lid te blijven van de PKN.

 Op  1 januari 2011 zijn beide kerken, met alle leden, opgegaan in de Protestantse Gemeente te Marken.

De grens van de kerkelijke gemeente wordt gevormd door de grens van het voormalige eiland Marken en is vastgesteld door de Classis Edam-Zaandam.

3. BELEIDSPLAN

In het kerkenwerk willen wij ons laten leiden door Gods Geest en dienstbaar zijn aan mensen veraf en dichtbij.

De Protestantse Kerk is een belijdende kerk waarbinnen de leiding is toevertrouwd aan de kerkenraad.

Het vaststellen van het beleidsplan is een taak van de kerkenraad; deze stelt dit op voor een periode van vier jaar, na overleg gepleegd te hebben met de colleges van diakenen en kerkrentmeesters.

Het beleid binnen onze kerk volgt de kerkorde en de ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland.

Als het beleidsplan of een wijziging ervan voorlopig is vastgesteld door de kerkenraad, wordt dit aan de gemeente bekendgemaakt door publicatie in het kerkblad  “Protestants Marken”.

De kerkenraad stelt de gemeenteleden in de gelegenheid hun mening te geven, waarna de kerkenraad tot definitieve vaststelling overgaat.

De colleges van kerkrentmeesters en diakenen blijven binnen de grenzen van het beleidsplan wat betreft het beheren van en het beschikken over de aan hen toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden, alsmede wat betreft het opstellen van de begroting en collecterooster.

Elk jaar, voor de 15e december  wordt het beleidsplan, samen met de begrotingen door de kerkenraad voorgelegd aan het regionale college van beheerszaken. (Ordinantie  4-7-1-; 4-8-5; 11-2-8; 11-3-5; 11-6-1; 11-8-1)

4. MISSIE

De Protestantse Gemeente te Marken leeft in het besef een gemeente te willen zijn waarbij een ieder, individueel geroepen door de Heilige Geest, in gemeenschap tot kennis van onze Heer Jezus Christus komt en Hem van harte na te volgen: Lerend, Vierend en Dienend.

Een uitnodigende gemeenschap die Aanstekelijk is en openstaat voor zowel niet-kerkelijken, als hen die nominaal tot de gemeenschap behoren.

5. LEREN

Het is waardevol, dat wij mogen geloven in een God die naar ons omziet: “……wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?” (Psalm 8:5).

De kerk wil vanuit haar protestantse geloofstraditie staan voor de boodschap van het Evangelie en hiervan getuigen. Dat wil de kerk doen op een aansprekende,  eigentijdse wijze voor alle generaties.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus,  vervult de kerk de opdracht  van haar Heer om het woord te horen en te verkondigen, met de Bijbel als bron van kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-eenheid, Vader,  Zoon en Heilige Geest.

De kerk wil een gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, gebed, liederen en in de tekenen van het heilig avondmaal en heilige doop.

Als leden van de Protestantse Kerk te Marken willen wij in al onze verscheidenheid in geloofsbeleving samen ons geloof belijden in de ene Heer, in verbondenheid met de mensen die ons zijn voor gegaan.

God openbaart zich via de Bijbel tot ons. Deze openbaring roept op tot horen, verkondigen en uitleggen.( Rom. 10 : 17)

Zonder kennis van God vanuit de Bijbel vervaagt het geloof.( Hosea  4 : 6)

Je kunt Hem dienen als dit door leren wordt uitgelegd en wordt verdiept vanuit de Bijbel als enige betrouwbare bron.

6. VIEREN

Wij belijden dat God kennen en door Hem gekend te worden, de enige bron van eeuwige vreugde en liefde is. Hem aanbidden en verheerlijken om wat Hij uit genade voor ons heeft gedaan, vieren wij heel ons leven.

Het vieren krijgt gestalte in de eredienst:  de gemeenschap met God en elkaar  geeft troost en bemoediging, het is het menselijk antwoord op Gods Woord, het is de aangewezen weg om gemeenschap met God en medechristenen te onderhouden en het is belijden, want zonder inhoud is het leeg.

Van de Heer hebben wij alle vrijheid gekregen over de vorm van vieren. Wij kunnen dankbaar een   beroep doen op de manier waarop onze voorouders vierden en hebben tevens de vrijheid om nieuwe vormen te bedenken en toe te passen, maar altijd geldt dat de Bijbel het uitgangspunt is. Daarom letten wij altijd op inhoud, zuiverheid, helderheid en compleetheid.

7. DIENEN

God heeft zich zichtbaar gemaakt in het dienende leven en sterven van zijn zoon Jezus Christus.

Hij heeft in zijn handelen zijn liefde voor de hele wereld zichtbaar gemaakt. Om alle mensen te bereiken met zijn liefde maakt hij gebruik van zijn gemeente, het lichaam van Christus. God heeft door de Heilige Geest de gave van liefde en dankbaarheid aan ons gegeven om te kunnen en mogen dienen. Een ieder in de gemeente mag zijn gave gebruiken tot opbouw van Gods gemeente.

 In het dienen van de kerk wordt de liefde van Christus openbaar.

8. AANSTEKELIJK GETUIGEN

Door het vuur van de Heilige Geest wordt de gemeente tot leven geroepen. Dit vuur wil zich verspreiden door mensen.( Gal. 5: 16)

De taak van de priester in Leviticus 6 was om het vuur op het brandofferaltaar brandende te houden en het is in deze tijd nu onze taak het vuur brandende te houden en te verspreiden.

9. SPEERPUNTEN VOOR DE KOMENDE JAREN

 • Gemeentemodel.
  Het traditionele gemeentemodel voldoet voor velen niet meer aan de huidige geloofsbehoeftes van gemeenteleden; dit model wordt teveel als een eenrichtingsverkeer ervaren. Daarom is de kerkenraad van mening dat er kansen liggen in het formeren van kleine groepen binnen de gemeente. Uit ervaring is bijvoorbeeld gebleken dat groot huisbezoeken als positief en opbouwend worden ervaren. Als je in kleine groepen bij elkaar komt, staat namelijk zowel de dialoog als de mogelijkheid tot persoonlijke inbreng centraal.
  In het bijzonder wil de kerkenraad in dit verband de Gemeente Groei Groepen en Alpha-cursussen stimuleren.

 • Jeugd.
  Het hele fenomeen jeugd en kerk verdient bijzondere aandacht van de kerkenraad. In de komende periode zal ook voor de jeugd een beleidsplan moeten worden opgesteld.

 • Individualisering en kerk als gemeenschap.
  We zien een ontwikkeling in onze gemeente, dat veel gemeenteleden een individueel geloof handhaven waarbij ze zich niet geheel (meer) kunnen vinden in de geloofstraditie van de kerk. Hoe kun je als gemeente hen de ruimte geven om zich (weer) thuis te voelen in de kerk zonder dat je je identiteit als kerk prijs geeft.
   
 • Imago van de kerk.
  Het is van groot belang dat de Protestantse gemeente te Marken oog heeft voor het beeld dat de mensen hebben over de kerk. Vaak is het imago van de kerk bij velen niet al te best en dit lijdt o.a. tot onverschilligheid en afstand tot de kerk. De oorzaken hiervoor liggen vaak in de (negatieve) ervaringen die men in het verleden heeft opgedaan. Maar ook in de manier waarop de kerk in het heden wordt ervaren. Hier moet met de nodige wijsheid, zelfkritiek een daadkracht gewerkt worden aan een verandering van dat imago.

Marken, 21 juli 2010                      Ds. W. Gugler

R. Kaars – V.d. Bosch

E. van Altena

N. van Altena Boneveld

uitloting Bazar 2010 hier te downloaden

Prijzen zijn af te halen op maandag 19 april a.s. van 19.00 tot 20.00 u in het gebouw Hoogh.

Tot 1 juni kunnen de prijzen afgehaald worden bij Jan Piet van Altena Kets 46. Tel. 601703.

klik hier,  om foto's gemaakt tijdens de Bazar, te bekijken

De opbrengst van de Bazar is €18.022,60

 Bazar 2010

 

Op zondag 14 februari is het Valentijnsdag . Deze dag staat bekend als de dag waarop je laat zien dat je iemand dankbaar bent of zelfs verliefd bent. Eindelijk bekennen dat je al enige tijd stiekem verliefd bent of laten zien aan je geliefde dat je nog steeds helemaal gek op hem of haar bent. Het is de dag van de liefdesverklaring – van de liefdesbrief. In feite is de Bijbel niets minder dan een liefdesbrief waarin God  tegen ons zegt dat Hij van ons houdt. Hieronder een verkorte weergave van deze liefdesbrief van God:

 

Mijn kind,
Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je - Psa 139:1

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat - Psa 139:2

Alles wat je doet is bij mij bekend - Psa 139:3

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld - Matt 10:29-31

Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld - Gen 1:27

Je bent uit Mij voortgekomen - Hand 17:28

Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit - Efe 1:4

Je bent geen vergissing - Psa 139:15

Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek - Psa 139:16

Je bent prachtig gemaakt - Psa 139:14

Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder - Psa 139:13

Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd - Psa 71:6

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde - 1 Joh 4:16 

Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde - 1 Joh 3:1

Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent - 1 Joh 3:1

Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen - Matt 7:11

Want Ik ben de perfecte vader - Matt 5:48

Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand - Jac 1:17

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest - Jer 29:11

Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde - Jer 31:3

Ik denk ontelbaar veel aan je - Psa 139:17-18

En Ik zing een lied van blijdschap over je - Ef 3:17

Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen - Jer 32:40

Want je bent Mijn kostbare bezit - Ex 19:5

Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen - Jer 32:41

En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien - Jer 33:3

Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden - Deu 4:29

Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven - Psa 37:4

Want Ik heb die verlangens in je gelegd - Fil 2:13

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen - Efe 3:20

Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt - 2 Tes 2:16-17

En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet - 2 Cor 1:3-4

Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je - Psa 34:19 

Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen - Jes 40:11

Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen - Op 21:3-4

En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen - Op 21:3-4

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus - Joh 17:23

Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien - Joh 17:26

Hij is het exacte evenbeeld van Mij - Heb 1:3

Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta - Rom 8:31

En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk - 2 Cor 5:18-19

Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen - 2 Cor 5:18-19

Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou - 1 Joh 4:10

Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen - Rom 8:31-32

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook - 1 Joh 2:23

En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde - Rom 8:38-39

Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt - Luc 15:7

Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven - Efe 3:14-15

Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? - Joh 1:12-13

Ik wacht op je - Luc 15:11-32

 

je hemelse Vader

 

 

w.g.

 

   

Al voor de zesde keer zijn we op een gemeente-bezinningsweekend weg geweest. Deze keer waren we met zo’n 25 deelnemers voor het eerst in De Markestee in Friesland – een prachtige locatie waar je de nodige rust en ruimte hebt om in een gezellige sfeer over vragen van het geloof na te denken.

Het is telkens weer fijn te zien dat ook nieuwe mensen bijkomen. Verschillende deelnemers hebben hun bevindingen opgeschreven:

 
 
 o   “Ben hier volledig blanco aan begonnen en wist absoluut niet wat me te wachten stond, maar het is me geen 100, geen 200, maar 300 procent meegevallen.”  
   
o   En ander omschrijft zijn ervaringen tijdens het weekend kort en bondig als een “geloofsbeleving”.  
   

o   Een echtpaar schreef: “In het weekend hebben we geluisterd en gepraat over de 1ste brief van Johannes. Daar kwam uit dat, om het eeuwige leven te krijgen, we geloven moeten in en vertrouwen moeten op Jezus. Eigenlijk een kinderlijk geloven en vertrouwen hebben in onze Heer en Heiland. Door dat geloven en vertrouwen in Jezus kun je er zeker van zijn dat je het eeuwige leven krijgt. Mede doordat we alles samen doen en bepraten krijg je een groot samenhorigheidsgevoel en dan wordt je erg blij van binnen en ga je weer gesterkt in je geloof naar huis.”


   

 o   “Om in je geloof te groeien en gesterkt te worden, om het geloof misschien op een heel andere manier verfrissend te beleven, daar kan zo’n bezinningsweekend heel goed voor zijn. Je spreekt anderen die met de zelfde levensvragen en geloofsproblemen zitten, die je begrijpen als geen ander. Ook wanneer je niet op alles een antwoord krijgt is het feit dat je ermee bezig bent en erover praat, verrijkend. Uiteraard hebben we ook veel gezongen en nieuwe liederen geleerd.”

 
   effe bijkomen
 o   “Ik heb genoten van de prachtige accommodatie. Lekker knus en gezellig met prachtige kamers en veel privacy. Fijn dat er de ruimte was om ook mijn twijfels en vragen met anderen te delen.”  
   
 o   “Voor mij was dit weekend weer geweldig! Ik ga volgende keer heel graag weer mee.”  
   

 

 

 

 
   
   

 

 
Inhoudelijk ging het over “Het geheim van Christus”. In een ongedwongen sfeer hebben we geluisterd naar de eerste brief van Johannes. Wat was de achtergrond van deze brief? Wat is er misgegaan in de gemeente zodat Johannes gedwongen was deze brief te schrijven? Kortom: wat was het verhaal achter het verhaal?  
   
Er waren mensen in de gemeente van Johannes die beweerden dat Jezus maar een gewone mens was en dat hij pas bij zijn doop de goddelijke vonk ontving en zo tot Christus werd. Kort voor zijn sterven aan het kruis verliet de  goddelijke ‘Christus’ de mens Jezus weer – want een God kan toch niet sterven.  
   
Het luistert nauw in deze kwestie. Deze mensen die onder de naam 'Gnostieken' (= zij die de kennis hebben) bekend stonden, ontkenden op het eerste gezicht niet de godheid van Jezus maar wel dat God in Jezus mens werd. Jezus was maar tijdelijk de goddelijke Christus. Hun voorstelling van een verlossing die Jezus bracht, zag dan ook geheel anders uit.  
   
Het ging volgens hun idee niet om verzoening van zonden maar om verlichting, om de sprong te kunnen maken uit de ellende van deze wereld naar een hogere bestemming. Of zoals zij dit noemden: naar een wandelen in het licht. Wat je met je aardse leven en lichaam doet, doet er niet aan toe. Het gaat om het hogere, een geestelijke elite die vaak niks te maken wilde hebben met de gewone gelovigen die nog te zeer gebonden waren aan aardse voorstelling van een verlossing.  
   

Op deze zeer aantrekkelijke leer moest Johannes reageren. Hij zag een schade die anderen (nog) niet zagen. Hij zag dat je door deze leer iets ontzettend belangrijks kwijt raakt: het geheim van Jezus.

 
   

Uiteindelijk raak je Jezus zelf kwijt en je houdt een idee over hem over. Er is geen verzoening en geen verlossing. Ja niet eens de liefde van God, want God had zijn liefde juist daarin geopenbaard dat hij zijn Zoon voor onze zonden gegeven heeft.

 1 Johannes 4: 9-10
   

Zodoende kan Johannes tot de uitspraak komen dat je alleen het eeuwige leven hebt als je Jezus heb. Heb je hem dan heb je alles.

 1 Johannes 5: 11-12
   
   
Het volgende bezinningsweekend staat gepland op 12 t/m 14 november 2010 in De Markestee in  Friesland.  
   
   w.g.

 

 

 


 

 

Toelichting bij de intentieverklaring van 23 april 2009                                                                                   

Hoe is de intentieverklaring ontstaan?

Zoals u gehoord hebt, is de verklaring opgesteld naar aanleiding van het overleg
in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 23 april van dit jaar.

Maar het is niet op 23  april van dit jaar begonnen.

De samenwerking tussen de beide kerken op Marken is al van veel langer datum.

Zelfs in de tijd, voordat ik predikant op Marken was, dus meer dan 35 jaar geleden,
was er soms al een gezamenlijk overleg tussen de beide kerkenraden en
dat resulteerde dan in kerkdiensten met kanselruil, dus de gereformeerde
predikant in de hervormde kerk en de hervormde predikant in de gereformeerde kerk.
Soms ging dat goed, en soms dan werd dat contact weer afgebroken.

Ik denk, dat we pakweg 25 of dertig jaar geleden weer begonnen zijn met
gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen, op neutrale grond moest dat,
dus dat werd dan gehouden in de biljartzaal van het bejaardenhuis hier op Marken.
Ik denk, dat we in die tijd ook begonnen zijn met gezamenlijke diensten.
Eerst op Hemelvaartsdag en de tweede feestdagen.

Die gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen stopten weer na een tijdje.
Niet omdat we ruzie hadden, maar we wisten niet zo goed meer waarover
we moesten praten. Want samengaan, daar was was nog helemaal geen
sprake van, in beide kerkenraden niet. Maar de gezamenlijke kerkdiensten
zijn gebleven en het aantal daarvan werd steeds meer.
Bijvoorbeeld de kerstnachtdienst en de jeugddiensten werden
gezamenlijk gehouden.

Ook andere onderdelen van het kerkenwerk gingen samen gedaan worden.
Ik denk aan het jeugdwerk van de clubs. Ik denk aan de gezamenlijke
kerstviering van de hervormde  zondagsschool en het kinderkerstfeest
van de Gereformeerden. En de vespers in de Stille Week.

Ik denk, dat we vorig jaar weer begonnen zijn met gezamenlijke
kerkenraadsvergaderingen. Dat gaf wederzijds een stukje herkenning.
We willen allemaal Christus volgen.En dat resulteerde dan in de vraag:
waarom zouden we nog gescheiden blijven? Waarom vormen wij niet
samen één gemeente? Als we het zo met elkaar eens zijn,
dan moet dat toch kunnen.

Op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 23 april van dit jaar is
unaniem de verklaring aangenomen, dat we niet meer apart kerk willen zijn,
maar dat de beide protestantse gemeenten op Marken willen samengaan t
ot één protestantse gemeente op Marken.

Die verklaring is aangenomen en gepubliceerd in het kerkblad.

En nu vanavond, op 26 oktober, mogen de leden van de beide
gemeenten hun oordeel daarover geven.

Volgens de kerkorde heet het: dat de gemeente gekend en gehoord moet
worden in dit principebesluit van de beide kerkenraden.

Gekend: we maken het nu kenbaar.

Gehoord: de gemeenteleden mogen zeggen wat ze van deze
intentieverklaring vinden.

Maar laat ik voor alle duidelijkheid zeggen: de beslissing ligt bij de kerkenraad.
Uiteraard zal de kerkenraad goed moeten luisteren naar wat hier vanavond
over de intentieverklaring gezegd wordt. Maar de kerkenraad maakt het besluit.

Nu iets over de motivatie van de kerkenraden.

Voorop staat, dat we in de kerk leerlingen van Jezus Christus willen zijn.
We zijn niet kerk voor onszelf of voor iets anders, maar in de kerk willen wij
Jezus Christus dienen. En wij willen de weg gaan, die Hij ons wijst.
De weg van de liefde tot God en de naaste. Dat is het gevoelen in de
hervormde kerkenraad en naar wij hopen in heel de gemeente, en
dat is ook het gevoelen in de gereformeerde kerkenraad en gemeente.
Nou, als je nu samen  de ene Heer wilt dienen, dan is het goed om
samen in één kerk te zitten en samen één gemeente te vormen.

Tot het jaar 2004 kon dat niet. Je kon een hoop samen doen, je kon
Samen op Weg zijn, maar echt samengaan en één gemeente vormen,
was niet mogelijk. Want de plaatselijke gemeente hoort bij de landelijke kerk.
Onze hervormde gemeente te Marken hoorde bij de Nederlandse
Hervormde Kerk en de gereformeerde kerk op Marken hoorde
bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

In 2004, dus 5 jaar geleden, is de Protestantse Kerk in Nederland ontstaan
uit een fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken
en de Lutherse Kerk. Dus landelijk gingen de kerken samen.
Plaatselijk werd en wordt het samengaan aan de plaatselijke kerken overgelaten.
In de Protestantse kerk in Nederland vind je plaatselijk dan ook:
hervormde gemeenten, gereformeerde kerken , lutherse kerken en ook
protestantse gemeenten. En je spreekt van een protestantse gemeente als een
hervormde gemeente en een gereformeerde kerk samen één gemeente vormen,
eventueel met een lutherse gemeente erbij.

Van de landelijke kerk wordt geen enkele pressie uitgeoefend om een
protestantse gemeente te vormen. Iedere plaatselijke gemeente
wordt daarin vrijgelaten.

Maar dat betekent wel, dat vanaf 2004 dus de mogelijkheid bestaat om te fuseren,
om plaatselijk één gemeente te vormen. Dus ook hier op Marken kan dat.

Ik wil niet praten over de financiën van de kerk. Ik dacht, dat dat allemaal nog
wel meeviel in onze Hervormde Gemeente. Markers zijn goede gevers.

Maar waar ik me wel grote zorgen om maak, dat is dat onze Hervormde Gemeente
steeds kleiner wordt. Landelijk is de Hervormde Kerk steeds kleiner geworden de
laatste veertig jaar, maar plaatselijk geldt dat ook voor onze gemeente.
Toen ik 35 jaar geleden hier dominee werd, waren er meer dan dertienhonderd
hervormden. Nu, 35 jaar later, zijn het er minder dan negenhonderd.
Dat betekent dat de hervormde gemeente nu vierhonderd mensen minder telt
dan 35 jaar geleden. Nee, de bedankjes zijn op één hand te tellen.
Maar ouderen sterven en er komen weinig jongeren bij.
De laatste tien jaar heb ik een gemiddelde van vijf dopelingen per jaar gehad.
Dat is niet veel. Het aantal mensen dat belijdenis wil doen, is niet groot.
Ja, vorig jaar dertien aannemelingen, maar deze winter heb ik geen
enkele belijdeniscatechisant.

Kijk, laten we hopen en bidden dat de Heilige Geest een opwekking geeft op Marken,
maar dat weerhoudt ons er niet van, dat we ook reëel moeten zijn.
We worden ook als kerk op Marken steeds kleiner. 
En datzelfde proces maken ook de Gereformeerden mee.

En als je kleiner wordt, betekent dat, dat je soms bakens moet verzetten.

Je zou nog wel een jaar of wat door kunnen gaan op de oude voet, maar dan
wordt het toch een samengaan uit nood. Nu kun je nog in vrijheid een
beslissing nemen om samen te gaan.

En we merken natuurlijk ook, dat er een jonge generatie is, die aan een
gescheiden optrekken van de kerken geen boodschap meer heeft.
Die dat gewoon gek vindt en raar. Als je toch in dezelfde God gelooft,
waarom ga je dan niet samen?

Als twee plaatselijke gemeenten samengaan, dan moet er veel geregeld worden.
Daarvoor is een stappenplan ontwikkeld, en als alles volgens plan verloopt,
dan zou eind volgend jaar de eenwording een feit kunnen zijn.

In dat stappenplan wordt steeds bij onderdelen van gemeente-zijn bekeken,
wat de mogelijkheden zijn en hoe we het beste in de nieuwe gemeente
kunnen functioneren. We zijn nu begonnen met de diaconie en de zending,
en daar worden op dit moment de besprekingen over gevoerd.
En de andere onderdelen van ons kerk zijn, komen allemaal aan de orde.

Wanneer deze regelingen voor deze onderdelen gemaakt zijn,
dan wordt weer een gemeenteavond belegd om de gemeente te
kennen in en te horen over deze regelingen.

(Toelichting bij de bespreking van de intentieverklaring op de
gemeenteavond van de Hervormde Gemeente te Marken op 26 oktober 2009 door ds J. Pronk)

Schoolliederen 2010-11

KERKENDAG     2009 :   Zondag 4 oktober 2009

Het thema van deze dag:                                           

kerkendagbutton.png

Kijk daar een metselaar, hij bouwt een huis van steen,
alle stenen netjes naast elkaar,  een huis voor iedereen.
Een voor een, steen voor steen,  muren, deuren en ramen,
een voor een, steen voor steen, niet alleen maar samen,vormen zij een huis.
De Heer bouwt ook Zijn huis,daar zijn wij de stenen van,ieder heeft z'n plekje in het huis,tot God er wonen kan.

 

 

GEMEENTE 

BEZINNINGS

WEEKEND

16 – 18 nov. 2007                      


 een deelnemer vertelt... 

 


 

De Zondagsschool.

 

In de periode van eind september tot Pasen wordt de zondagsschool gehouden.

Het seizoen wordt geopend d.m.v. een gezinsdienst die om 10.00 uur begint in de Herv. kerk.

Vanaf de zondag daarop komen de kinderen, als van oudsher gebruikelijk, om 12.15 uur bij elkaar. We stoppen rond de klok van 13.10 uur.

De kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 7 jaar komen in Gebouw Hoog en de kinderen in de leeftijdscategorie 8 t/m 11 jaar komen in de Herv. kerk bij elkaar.

                                                

  

Bediening Heilige Doop

Op 6 januari 2008 is  in de Hervormde Kerk de Heilige Doop bediend aan: Manouk, dochter van Jan Uidam en Monique Klok. Manouk is geboren op 19 juni 2006.

Op 2 maart 2008 is in de Hervormde Kerk de Heilige Doop bediend aan: Ilse, dochter van Pieter Cornelis Schipper en Trijntje Regina Zondervan. Ilse is geboren op 18 december 2007.

Op 15 juni 2008 is in de Hervormde Kerk de
Heilge Doop bediend aan Kirsten Charlotte, p6150193.jpg
dochter van Dirk Cornelis Zeeman en
Petra Corina Visser. Kirsten is geboren op 1 april 2008.


Op 17 augustus 2008 is in de Hervormde Kerk het sacrament van de Heilige Doop bediend aan: Jelle Adriaan Nicolaas, zoon van Cornelis Pieter de Waart en Trijntje Zandstra.

Op 13 september 2009 is in de Hervormde Kerk het sacrament van de Heilige Doop bediend aan: Lisa, dochter van Pieter de Groot en Anita Uithuisje.

 

Op 4 oktober 2009 is in de Hervormde Kerk het sacrament van de Heilige Doop bediend aan: Tristan, zoon van Remco Pascal Roos en Angela Paola Teerhuis.

Op 1 november 2009 is in de Hervormde Kerk het sacrament van de Heilige Doop bediend aan: Elisa Julia Rebecca, dochter van Albert van Veen en Gera Natasja van Altena.

 

Op 30 november 2008 is in de Hervormde Kerk het sacrament van de Heilige Doop bediend aan: Ivana Renate, dochter van Rene Schipper en Jannie Giralda Schipper; Lotte Julia, dochter van Dirk Kaars en Geertje Schouten; Quentin Peter Hennie, zoon van Matthias Bouwmeester en Mirjam de Groot.

Op zondag 6 december is in de Hervormde Kerk de Heilige Doop bediend aan: Fenna Diana, dochter van Michael Alexander Visser en Diana Mariëtte Stoker en aan Jayden Levi, zoon van Wijnand Zeeman en Leona Carina de Waart.

 Huwelijksinzegening

   Ter kennis van de gemeente wordt gebracht, dat Klaas Jan van Altena en Linda Enting kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk hebben gevraagd tegen donderdag 3 september in de kerk van Schokland. Adres: De Rede133, 8254 KB Dronten. Voor het bruidspaar wordt de christelijke voorbede van de gemeente verzocht.

Ter kennis van de gemeente wordt gebracht, dat Jacob René de Weijze en Neeltje de Groot kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk hebben gevraagd tegen vrijdag 7 augustus om 14.30 uur in de Hervormde Kerk. Hun adres is De Duikjes 5. Voor het bruidspaar wordt de christelijke voorbede van de gemeente verzocht.


Ter kennis van de gemeente wordt gebracht, dat Eric Martijn van Altena en Maritje Karina Teerhuis kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk hebben aangevraagd tegen vrijdag 15 mei om 14.00 uur in de Hervormde Kerk. Hun adres is Minneweg 15. Voor het bruidspaar wordt de voorbede van de gemeente verzocht.

 

Huwelijksinzegening

Ter kennis van de gemeente wordt gebracht, dat Remco Pascal Roos en Angela Paola Teerhuis bevestiging en inzegening van hun huwelijk hebben aangevraagd tegen vrijdag 14 september om 14.00 uur in de Hervormde Kerk. Hun adres is Akkerstraat 5. Voor het bruidspaar wordt de voorbede van de gemeente verzocht.

 

Huwelijksinzegening

Ter kennis van de gemeente wordt gebracht, dat Ronald Dooijeweerd en Neeltje van Altena bevestiging en inzegening van hun huwelijk hebben aangevraagd tegen vrijdag 5 oktober om 15.00 uur in de Hervormde Kerk. Hun adres is Kerkbuurt 132. Voor het bruidspaar wordt de voorbede van de gemeente verzocht.

 

In memoriam

Op 3 januari 2008 is overleden zr Neeltje Hamming - Zondervan, verpleeghuis Gouwzee
te Volendam. Zij is 85 jaar geworden. De rouwdienst zal gehouden worden op maandag 7
januari om 14.00 uur in de Hervormde Kerk te Marken

Op 4 april 2008 is overleden br Klaas Boes, verpleeghuis Molentocht in Purmerend. Hij is 92 jaar geworden.  
De rouwdienst is op 9 april om 12.00 uur in de Hervormde Kerk.

Op 25 maart 2008 is overleden zr Lijsbeth Commandeur - Janssen, zorgcentrum Swaensborch in Monnickendam. Zij is 85 jaar geworden. De rouwdienst is op 31 maart om 14.00 uur in de Hervormde Kerk.

Op 20 mei 2009 is overleden br Klaas de Groot, Swaensborch kamer 301, Monnickendam. Hij is 90 jaar geworden. De rouwdienst wordt gehouden op maandag 25 mei om 14.00 uur in de Hervormde Kerk te Marken.

Op 25 juni 2008 is overleden br Jan Stooker, Buurt 2 nr 22. Hij is 55 jaar geworden.
De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag 27 juni om 14.30 uur in de Hervormde Kerk

Op 25 juni 2008 is overleden zr Gerda Johanna Kaars - Schipper, Akkerstraat 20. Zij is 61 jaar geworden.     
De rouwdienst zal gehouden worden op dinsdag 1 juli om 14.00 uur in de Hervormde Kerk

Op 28 juni 2009 is overleden zr Neeltje van Altena - Janssen, Kerkbuurt 105.Zij is 55 jaar geworden.
De rouwdienst vindt plaats op donderdag 2 juli om 14.00 uur in de Hervormde Kerk

Op 22 juli 2009 is overleden br Pieter Stoker uit verpleeghuis de Gouwzee in Volendam.
Hij is 78 jaar oud geworden. De rouwdienst heeft plaats gevonden in de Hervormde Kerk te Marken.

Op 2 augustus 2008 is overleden zr Annaatje de Ruiter - Hogetoorn, Swaensborch, Monnickendam.
Zij is 90 jaar geworden. De rouwdienst is op woensdag 6 augustus om 11.30 uur in de Lutherse kerk te Monnickendam.

Op 20 augustus 2008 is overleden br Cornelis Theo de Jong, wonende in Kadijkerkoog in Purmerend. Hij is 36 jaar geworden. De rouwdienst wordt gehouden op maandag 25 augustus om 14.00 uur in de Hervormde Kerk te Marken.

Op 3 september 2007 is overleden zr Neeltje Zondervan - Teerhuis, Zeereiderpad 10. Zij is 94 jaar geworden. De rouwdienst vindt plaats op vrijdag 7 september om 14.00 uur in de Hervormde Kerk.

Op 6 september 2009 is overleden zr Jannetje Schipper - Roos, zorgcentrum de Meermin in Edam/ Zij is 79 jaar geworden. De rouwdienst heeft plaats gevonden op 11 september in de Hervormde Kerk

Op 25 september 2007 is overleden br Jaap Janssen, Hoogkamplaan 16.Hij is 71 jaar geworden. De rouwdienst zal gehouden worden op zaterdag 29 september om 14.00 uur in de Hervormde Kerk.

Op 29 september 2007 is overleden br Pieter Johannes Sundermeyer, Zorgcentrum Swaensborch te Monnickendam. Hij is 72 jaar geworden. De rouwdienst zal gehouden worden op woensdag 3 oktober om 14.00 uur in de Hervormde Kerk te Marken.

Op 20 oktober 2007 is overleden zr. Grietje Schouten - Dorland, Hoogkamplaan 12. Zij is 86 jaar geworden. De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 24 oktober om 14.00 uur in de Patmoskerk.

Op 30 oktober 2009 is overleden br Elbert Commandeur uit zorgcentrum Swaensborch te Monnickendam. Hij is 88 jaar oud geworden. De rouwdienst heeft plaats gevonden in de Hervormde Kerk te Marken

Op 7 december 2009 is overleden zr Jacoba Wilhelmina Veltman - Tromp, Swaensborch kamer 223 te Monnickendam. De rouwdienst vond plaats op 10 december in de Buiksloterkerk, waarna de begrafenis was op de Noorderbegraafplaats te Amsterdam.
  

 

 

   
 10.00 uur     10.00 uur   
       

 

Adres:

Kerkbuurt 13

1156 BK  MARKEN

 

Image

 

 

Adres:

Hoogkamplaan 1

1156 AK  MARKEN

0299 - 603020 

  Wegwijzer