Zondag Quasi modo geniti ‘Als pasgeboren kinderen’ n.a.v. 1 Petr. 2 vers 2.

De 2e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intredepsalm: 33 vers 2.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 281 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ couplet 1, 3, 5 en 10.

De ‘Tien Woorden’ als regels ten leven

Lied 912 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ couplet 1, 2 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 43,1 en 9-12 (lector).

Antwoordpsalm: 36 vers 3.

Lezing uit de Brieven: 1 Petrus 1,13-23 (lector).

Halleluja-lied: 222 ‘Jezus is ons licht en leven’ couplet 1 en 2 (LvdK).

Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 16,1-8 (voorganger).

Halleluja-lied: 295 ‘Aan de deur van ’s harten woning’ couplet 1 en 3 (LvdK).

Verkondiging: ‘Weer aan het werk?’ n.a.v. Johannes 21 vers 3.

Lied 838 ‘O grote God die liefde zijt’ couplet 1 en 2.

Gebeden en gaven

Toelichting op inzameling van de gaven.

Bericht van overlijden met Lied 245 ‘’k Wil U, o God, mijn dank betalen’ couplet 1 en 2.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 642 ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’ couplet 1, 6 en 8.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).