Hemelvaartsdag om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intredepsalm: 47 vers 1 en 3 (OB).

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 273 ‘Loof God, die zegent al wat leeft’, couplet 1 en 3.

Geloofsbelijdenis.

Lied 661 ‘Ten hemel opgevaren is’, couplet 1 t/m 6.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 2,1-15 (lector).

Antwoordpsalm: 21 vers 3 en 7.

Lezing uit de Brieven: Kolossenzen 3,1-4 (lector).

Halleluja-lied: 906 ‘God is tegenwoordig’ couplet 4 en 5.

Lezing uit het Evangelie: Markus 16,9-20 (voorganger).

Halleluja-lied: 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’ couplet 1 en 2.

Verkondiging: ‘Een tijdelijke of eeuwige ambtstermijn?’ n.a.v. Markus 16 vers 19.

Muzikaal meditatief moment.

Lied 969 ‘In Christus is nog west nog oost’ couplet 1, 3 en 4.

Gebeden en gaven

Toelichting op inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 97 vers 1 en 6.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).