Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede  

Lied 438 vers 1, 2 en 4 (God lof! Nu is gekomen)

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 24 vers 1 en 2

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Psalm 24 vers 3

Leefregels: Filippenzen 2 vers 1-11

Psalm 24 vers 5

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Moment voor de kinderen, adventsproject

De heilige Schrift

Eerste Schriftlezing:  Genesis 12 vers 1-3

Lied 313 vers 1en 2

Tweede Schriftlezing: Openbaring 7 vers 9-17

Lied 313 vers 4 en 5

Evangelielezing: MattheĆ¼s 1 vers 17-23

Verkondiging: Je hoort erbij! Wie, ik? Ja, jij!

Lied 87 vers 1, 2, 3 en 4

Gebeden en  gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst

Mededeling van overlijden

Psalm 91 vers 1 en 2

Danken en bidden

Zending en zegen

Slotlied: lied 754 vers 1, 2 en 3

Zegen met gezongen amen. (lied 431b)