Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok


Intrede  

Psalm 24 vers 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 283 vers 1,2 en 3

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Lied 283 vers 4

Leefregels: Jacobus 1 vers 19-27

Lied 283 vers 5

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Wij luisteren en kijken naar het lied: Als je bid zal Hij je geven


De heilige Schrift

Eerste Schriftlezing:  Jesaja 42 vers 1-9

Lied 313 vers 1en 2

Evangelielezing: Lucas 18 vers 1-8

Verkondiging: Recht doen!

Psalm 17 vers 1, 2 en 7

Gebeden en  gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst

Danken en bidden

Zending en zegen

Slotlied: lied 994 vers 1, 3 en 4

Zegen met gezongen amen. (lied 431b)