De 3e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 36 vers 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 858 ‘Vernieuw in ons, o God’ couplet 1 en 2.

Leefregels.

Lied 858 couplet 3 en 4.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 62,1-5 (lector).

Antwoordpsalm: 75 vers 1.

Lezing uit de Brieven: 1 Korintiërs 12,1-11 (lector).

Hallelujalied: 176 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’ couplet 1 en 2.

Lezing uit het Evangelie: Johannes 2,1-11 (voorganger).

Hallelujalied: 516 ‘Van ’t vroeglicht van de dageraad’ couplet 1, 4 en 5.

Verkondiging: ‘Boven het gewone uitgetild’ n.a.v. Johannes 2 vers 11.

Psalm 96 vers 1, 6 en 7.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Bericht van overlijden.

Dankzegging, voorbede en Gebed des Heren.

Zending en zegen

Slotlied: 168 ‘O Jezus Christus, licht ze bij’ couplet 1, 5 en 6 (LvdK).

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).