de 4e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Grote Kerk, met (her)bevestiging van ouderlingen en diakenen. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 93 vers 1 en 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ couplet 1, 2 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jeremia 1,4-10 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 93 vers 4.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 4,14-30 (voorganger).

Halleluja-lied: 971 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ couplet 1 en 2.

Verkondiging: ‘Reformeren bij tegenwind’ n.a.v. Jeremia 1,8.

Psalm 134 vers 1 en 3.

Bevestiging van diakenen en ouderlingen

Afscheid aftredende ambtsdragers.

Bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Opdracht en gelofte.

Gebeden en bevestiging.

Lied 360 ‘Kom Schepper, Geest daal tot ons neer’, couplet 1, 3, 4 en 6 (staand).

Bevestigingsgebed.

Voorbede voor ambtsdragers.

Loflied: 672 ‘Kom laat ons deze dag’ couplet 1 en 2 (staand).

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: 415 ‘Zegen ons, Algoede’.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Ambtsdragers die afscheid nemen

Marien van Belzen                                                            ouderling-kerkrentmeester

Walter Maas                                                                      ouderling

Cees Visser                                                                       ouderling-kerkrentmeester

Bevestiging van ambtsdragers

Trijntje Boes                                                                       diaken (herbevestiging)

Jannetje Appel                                                                   ouderling (herbevestiging)

Cornelis Roos                                                                    ouderling

Jacob Teerhuis                                                                   ouderling-kerkrentmeester

Elsa Vermeer                                                                     ouderling (met bijzondere opdracht: seniorenpastoraat)

Jan Cornelis de Wit                                                           ouderling-kerkrentmeester