Beleidsplan 2010-2014

van de Protestantse Gemeente Marken

vastgesteld op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 15 september 2010

1. HISTORIE

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader.           Johannes 17: 20-21a

Door de eeuwen heen heeft de Marker bevolking laten zien een gemeente te willen zijn van Christus en een plaats te willen bieden om God te kunnen loven. Al in de middeleeuwen is er sprake van een kerk op Marken.  In 1232 bouwden de monniken van het Friese klooster Mariëngaarde een houten kapel die gewijd was aan Maria. Daarna werd er een forse bakstenen hallenkerk gebouwd die door de eeuwen heen veranderd en vernieuwd werd.

In 1846 schreef dominee J.J.L. ten Kate dat zijn zes eeuwen oude kerk tegenover de pastorie zeer  bouwvallig is. Een jaar later werd de Waterstaatskerk gebouwd die door haar slechte bouw geen lang leven beschoren was, want al in 1904 werd de huidige Hervormde Kerk in gebruik genomen.

In 1578 ging de Marker bevolking zonder geweld over tot het protestantisme.

De beelden en het altaar werden verwijderd en de laatste pastoor, Clemens van Naarden, vertrok naar Edam.

In 1579 werd de hallenkerk in gebruik genomen door de eerste reformatorische predikant op Marken, dominee Christophorus Joannis Macheupëus. Er is niet veel meer bekend omtrent de overgang van Marken tot de Reformatie.

In de 19e eeuw deden zich allerlei godsdienstige ontwikkelingen voor die voor een deel nog steeds te zien zijn in ons huidige kerkelijke landschap.

Verschillende Marker families waren het bijvoorbeeld niet eens met de vrijzinnige richting in de Hervormde Kerk. Zij richtten in 1868 de  ‘Evangelisatie‘ op en lieten – tot ongenoegen van de Hervormde kerkenraad – predikers komen om in hun eigen kerkdiensten voor te gaan.

De Hervormde Kerk bleef gesloten voor de leden van de ‘Evangelisatie‘. Het burgerlijk bestuur werkte ook tegen.

Door hun groeiend aantal leden weken de aanhangers van de ‘Evangelisatie’ uit naar de woonhuizen Kerkbuurt 20 en 37. Voor de kinderen werden de jongelingsvereniging “Het Vischnet” en de Zondagsschool opgericht. Om een rechtzinnige dominee te horen ging men zelfs met de botter op zaterdag naar  Amsterdam. Daar stond tot 1889  in de Nieuwe Kerk de voor de Markers vertrouwde dominee Ten Kate. Men deed er belijdenis en men liet er zijn kinderen dopen.

In 1886 vond in Amsterdam de doleantie plaats en een aantal aanhangers van de ‘Evangelisatie‘ onder andere de families Kaars, Teerhuis en Kes, voelden zich aangesproken door de ideeën van dr. Abraham Kuyper. Zij stichtten drie jaar later, aan de Oostzij, de Gereformeerde kerk en daarmee was ook op Marken de doleantie een feit.

Sinds 1969 kerken de Gereformeerden in hun nieuwe Patmoskerk aan de Hoogkamplaan.

De andere groep aanhangers van de ‘Evangelisatie’ de families de Wit, Kes en Visser, zagen geen reden om tot de doleantie over te gaan, omdat er na een lange vacaturetijd eindelijk, in 1891, weer een rechtzinnige dominee op de kansel stond; daarom bleven zij lid van de Hervormde Kerk.

Zo staan er op het kleine eiland twee Protestantse kerken, waarvan de leden pas na 1971 gesprekken gingen voeren over samenwerking, met name op het gebied van jeugdwerk, kanselruil en gezamenlijke gespreksgroepen. Sinds 2009 vinden tussen beide kerkenraden constructieve fusievergaderingen plaats om definitief samen één Protestantse Kerk te vormen.

De kerk op Marken gaat weer een nieuwe start maken, zoals dat in voorgaande eeuwen eerder gebeurd is.

Sinds de Reformatie kenden beide kerken samen 64 voorgangers. Zij verkondigden Gods woord aan de eilandbewoners en dat woord zal blijven bestaan tot in eeuwigheid, want God zal ook in de toekomst zijn kerk blijven bewaren.

2. FUSIE

Sinds  1 mei 2004 maken de Nederlandse Hervormde Gemeente te Marken en de Gereformeerde Kerk te Marken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk heeft - na de gemeente tweemaal gehoord te hebben - op 9 oktober 2006 unaniem besloten om lid te blijven van de PKN.

 Op  1 januari 2011 zijn beide kerken, met alle leden, opgegaan in de Protestantse Gemeente te Marken.

De grens van de kerkelijke gemeente wordt gevormd door de grens van het voormalige eiland Marken en is vastgesteld door de Classis Edam-Zaandam.

3. BELEIDSPLAN

In het kerkenwerk willen wij ons laten leiden door Gods Geest en dienstbaar zijn aan mensen veraf en dichtbij.

De Protestantse Kerk is een belijdende kerk waarbinnen de leiding is toevertrouwd aan de kerkenraad.

Het vaststellen van het beleidsplan is een taak van de kerkenraad; deze stelt dit op voor een periode van vier jaar, na overleg gepleegd te hebben met de colleges van diakenen en kerkrentmeesters.

Het beleid binnen onze kerk volgt de kerkorde en de ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland.

Als het beleidsplan of een wijziging ervan voorlopig is vastgesteld door de kerkenraad, wordt dit aan de gemeente bekendgemaakt door publicatie in het kerkblad  “Protestants Marken”.

De kerkenraad stelt de gemeenteleden in de gelegenheid hun mening te geven, waarna de kerkenraad tot definitieve vaststelling overgaat.

De colleges van kerkrentmeesters en diakenen blijven binnen de grenzen van het beleidsplan wat betreft het beheren van en het beschikken over de aan hen toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden, alsmede wat betreft het opstellen van de begroting en collecterooster.

Elk jaar, voor de 15e december  wordt het beleidsplan, samen met de begrotingen door de kerkenraad voorgelegd aan het regionale college van beheerszaken. (Ordinantie  4-7-1-; 4-8-5; 11-2-8; 11-3-5; 11-6-1; 11-8-1)

4. MISSIE

De Protestantse Gemeente te Marken leeft in het besef een gemeente te willen zijn waarbij een ieder, individueel geroepen door de Heilige Geest, in gemeenschap tot kennis van onze Heer Jezus Christus komt en Hem van harte na te volgen: Lerend, Vierend en Dienend.

Een uitnodigende gemeenschap die Aanstekelijk is en openstaat voor zowel niet-kerkelijken, als hen die nominaal tot de gemeenschap behoren.

5. LEREN

Het is waardevol, dat wij mogen geloven in een God die naar ons omziet: “……wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?” (Psalm 8:5).

De kerk wil vanuit haar protestantse geloofstraditie staan voor de boodschap van het Evangelie en hiervan getuigen. Dat wil de kerk doen op een aansprekende,  eigentijdse wijze voor alle generaties.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus,  vervult de kerk de opdracht  van haar Heer om het woord te horen en te verkondigen, met de Bijbel als bron van kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-eenheid, Vader,  Zoon en Heilige Geest.

De kerk wil een gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, gebed, liederen en in de tekenen van het heilig avondmaal en heilige doop.

Als leden van de Protestantse Kerk te Marken willen wij in al onze verscheidenheid in geloofsbeleving samen ons geloof belijden in de ene Heer, in verbondenheid met de mensen die ons zijn voor gegaan.

God openbaart zich via de Bijbel tot ons. Deze openbaring roept op tot horen, verkondigen en uitleggen.( Rom. 10 : 17)

Zonder kennis van God vanuit de Bijbel vervaagt het geloof.( Hosea  4 : 6)

Je kunt Hem dienen als dit door leren wordt uitgelegd en wordt verdiept vanuit de Bijbel als enige betrouwbare bron.

6. VIEREN

Wij belijden dat God kennen en door Hem gekend te worden, de enige bron van eeuwige vreugde en liefde is. Hem aanbidden en verheerlijken om wat Hij uit genade voor ons heeft gedaan, vieren wij heel ons leven.

Het vieren krijgt gestalte in de eredienst:  de gemeenschap met God en elkaar  geeft troost en bemoediging, het is het menselijk antwoord op Gods Woord, het is de aangewezen weg om gemeenschap met God en medechristenen te onderhouden en het is belijden, want zonder inhoud is het leeg.

Van de Heer hebben wij alle vrijheid gekregen over de vorm van vieren. Wij kunnen dankbaar een   beroep doen op de manier waarop onze voorouders vierden en hebben tevens de vrijheid om nieuwe vormen te bedenken en toe te passen, maar altijd geldt dat de Bijbel het uitgangspunt is. Daarom letten wij altijd op inhoud, zuiverheid, helderheid en compleetheid.

7. DIENEN

God heeft zich zichtbaar gemaakt in het dienende leven en sterven van zijn zoon Jezus Christus.

Hij heeft in zijn handelen zijn liefde voor de hele wereld zichtbaar gemaakt. Om alle mensen te bereiken met zijn liefde maakt hij gebruik van zijn gemeente, het lichaam van Christus. God heeft door de Heilige Geest de gave van liefde en dankbaarheid aan ons gegeven om te kunnen en mogen dienen. Een ieder in de gemeente mag zijn gave gebruiken tot opbouw van Gods gemeente.

 In het dienen van de kerk wordt de liefde van Christus openbaar.

8. AANSTEKELIJK GETUIGEN

Door het vuur van de Heilige Geest wordt de gemeente tot leven geroepen. Dit vuur wil zich verspreiden door mensen.( Gal. 5: 16)

De taak van de priester in Leviticus 6 was om het vuur op het brandofferaltaar brandende te houden en het is in deze tijd nu onze taak het vuur brandende te houden en te verspreiden.

9. SPEERPUNTEN VOOR DE KOMENDE JAREN

 • Gemeentemodel.
  Het traditionele gemeentemodel voldoet voor velen niet meer aan de huidige geloofsbehoeftes van gemeenteleden; dit model wordt teveel als een eenrichtingsverkeer ervaren. Daarom is de kerkenraad van mening dat er kansen liggen in het formeren van kleine groepen binnen de gemeente. Uit ervaring is bijvoorbeeld gebleken dat groot huisbezoeken als positief en opbouwend worden ervaren. Als je in kleine groepen bij elkaar komt, staat namelijk zowel de dialoog als de mogelijkheid tot persoonlijke inbreng centraal.
  In het bijzonder wil de kerkenraad in dit verband de Gemeente Groei Groepen en Alpha-cursussen stimuleren.

 • Jeugd.
  Het hele fenomeen jeugd en kerk verdient bijzondere aandacht van de kerkenraad. In de komende periode zal ook voor de jeugd een beleidsplan moeten worden opgesteld.

 • Individualisering en kerk als gemeenschap.
  We zien een ontwikkeling in onze gemeente, dat veel gemeenteleden een individueel geloof handhaven waarbij ze zich niet geheel (meer) kunnen vinden in de geloofstraditie van de kerk. Hoe kun je als gemeente hen de ruimte geven om zich (weer) thuis te voelen in de kerk zonder dat je je identiteit als kerk prijs geeft.
   
 • Imago van de kerk.
  Het is van groot belang dat de Protestantse gemeente te Marken oog heeft voor het beeld dat de mensen hebben over de kerk. Vaak is het imago van de kerk bij velen niet al te best en dit lijdt o.a. tot onverschilligheid en afstand tot de kerk. De oorzaken hiervoor liggen vaak in de (negatieve) ervaringen die men in het verleden heeft opgedaan. Maar ook in de manier waarop de kerk in het heden wordt ervaren. Hier moet met de nodige wijsheid, zelfkritiek een daadkracht gewerkt worden aan een verandering van dat imago.

Marken, 21 juli 2010                      Ds. W. Gugler

R. Kaars – V.d. Bosch

E. van Altena

N. van Altena Boneveld

uitloting Bazar 2010 hier te downloaden

Prijzen zijn af te halen op maandag 19 april a.s. van 19.00 tot 20.00 u in het gebouw Hoogh.

Tot 1 juni kunnen de prijzen afgehaald worden bij Jan Piet van Altena Kets 46. Tel. 601703.

klik hier,  om foto's gemaakt tijdens de Bazar, te bekijken

De opbrengst van de Bazar is €18.022,60

 Bazar 2010

 

Op zondag 14 februari is het Valentijnsdag . Deze dag staat bekend als de dag waarop je laat zien dat je iemand dankbaar bent of zelfs verliefd bent. Eindelijk bekennen dat je al enige tijd stiekem verliefd bent of laten zien aan je geliefde dat je nog steeds helemaal gek op hem of haar bent. Het is de dag van de liefdesverklaring – van de liefdesbrief. In feite is de Bijbel niets minder dan een liefdesbrief waarin God  tegen ons zegt dat Hij van ons houdt. Hieronder een verkorte weergave van deze liefdesbrief van God:

 

Mijn kind,
Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je - Psa 139:1

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat - Psa 139:2

Alles wat je doet is bij mij bekend - Psa 139:3

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld - Matt 10:29-31

Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld - Gen 1:27

Je bent uit Mij voortgekomen - Hand 17:28

Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit - Efe 1:4

Je bent geen vergissing - Psa 139:15

Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek - Psa 139:16

Je bent prachtig gemaakt - Psa 139:14

Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder - Psa 139:13

Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd - Psa 71:6

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde - 1 Joh 4:16 

Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde - 1 Joh 3:1

Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent - 1 Joh 3:1

Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen - Matt 7:11

Want Ik ben de perfecte vader - Matt 5:48

Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand - Jac 1:17

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest - Jer 29:11

Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde - Jer 31:3

Ik denk ontelbaar veel aan je - Psa 139:17-18

En Ik zing een lied van blijdschap over je - Ef 3:17

Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen - Jer 32:40

Want je bent Mijn kostbare bezit - Ex 19:5

Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen - Jer 32:41

En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien - Jer 33:3

Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden - Deu 4:29

Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven - Psa 37:4

Want Ik heb die verlangens in je gelegd - Fil 2:13

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen - Efe 3:20

Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt - 2 Tes 2:16-17

En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet - 2 Cor 1:3-4

Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je - Psa 34:19 

Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen - Jes 40:11

Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen - Op 21:3-4

En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen - Op 21:3-4

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus - Joh 17:23

Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien - Joh 17:26

Hij is het exacte evenbeeld van Mij - Heb 1:3

Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta - Rom 8:31

En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk - 2 Cor 5:18-19

Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen - 2 Cor 5:18-19

Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou - 1 Joh 4:10

Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen - Rom 8:31-32

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook - 1 Joh 2:23

En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde - Rom 8:38-39

Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt - Luc 15:7

Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven - Efe 3:14-15

Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? - Joh 1:12-13

Ik wacht op je - Luc 15:11-32

 

je hemelse Vader

 

 

w.g.

 

   

Al voor de zesde keer zijn we op een gemeente-bezinningsweekend weg geweest. Deze keer waren we met zo’n 25 deelnemers voor het eerst in De Markestee in Friesland – een prachtige locatie waar je de nodige rust en ruimte hebt om in een gezellige sfeer over vragen van het geloof na te denken.

Het is telkens weer fijn te zien dat ook nieuwe mensen bijkomen. Verschillende deelnemers hebben hun bevindingen opgeschreven:

 
 
 o   “Ben hier volledig blanco aan begonnen en wist absoluut niet wat me te wachten stond, maar het is me geen 100, geen 200, maar 300 procent meegevallen.”  
   
o   En ander omschrijft zijn ervaringen tijdens het weekend kort en bondig als een “geloofsbeleving”.  
   

o   Een echtpaar schreef: “In het weekend hebben we geluisterd en gepraat over de 1ste brief van Johannes. Daar kwam uit dat, om het eeuwige leven te krijgen, we geloven moeten in en vertrouwen moeten op Jezus. Eigenlijk een kinderlijk geloven en vertrouwen hebben in onze Heer en Heiland. Door dat geloven en vertrouwen in Jezus kun je er zeker van zijn dat je het eeuwige leven krijgt. Mede doordat we alles samen doen en bepraten krijg je een groot samenhorigheidsgevoel en dan wordt je erg blij van binnen en ga je weer gesterkt in je geloof naar huis.”


   

 o   “Om in je geloof te groeien en gesterkt te worden, om het geloof misschien op een heel andere manier verfrissend te beleven, daar kan zo’n bezinningsweekend heel goed voor zijn. Je spreekt anderen die met de zelfde levensvragen en geloofsproblemen zitten, die je begrijpen als geen ander. Ook wanneer je niet op alles een antwoord krijgt is het feit dat je ermee bezig bent en erover praat, verrijkend. Uiteraard hebben we ook veel gezongen en nieuwe liederen geleerd.”

 
   effe bijkomen
 o   “Ik heb genoten van de prachtige accommodatie. Lekker knus en gezellig met prachtige kamers en veel privacy. Fijn dat er de ruimte was om ook mijn twijfels en vragen met anderen te delen.”  
   
 o   “Voor mij was dit weekend weer geweldig! Ik ga volgende keer heel graag weer mee.”  
   

 

 

 

 
   
   

 

 
Inhoudelijk ging het over “Het geheim van Christus”. In een ongedwongen sfeer hebben we geluisterd naar de eerste brief van Johannes. Wat was de achtergrond van deze brief? Wat is er misgegaan in de gemeente zodat Johannes gedwongen was deze brief te schrijven? Kortom: wat was het verhaal achter het verhaal?  
   
Er waren mensen in de gemeente van Johannes die beweerden dat Jezus maar een gewone mens was en dat hij pas bij zijn doop de goddelijke vonk ontving en zo tot Christus werd. Kort voor zijn sterven aan het kruis verliet de  goddelijke ‘Christus’ de mens Jezus weer – want een God kan toch niet sterven.  
   
Het luistert nauw in deze kwestie. Deze mensen die onder de naam 'Gnostieken' (= zij die de kennis hebben) bekend stonden, ontkenden op het eerste gezicht niet de godheid van Jezus maar wel dat God in Jezus mens werd. Jezus was maar tijdelijk de goddelijke Christus. Hun voorstelling van een verlossing die Jezus bracht, zag dan ook geheel anders uit.  
   
Het ging volgens hun idee niet om verzoening van zonden maar om verlichting, om de sprong te kunnen maken uit de ellende van deze wereld naar een hogere bestemming. Of zoals zij dit noemden: naar een wandelen in het licht. Wat je met je aardse leven en lichaam doet, doet er niet aan toe. Het gaat om het hogere, een geestelijke elite die vaak niks te maken wilde hebben met de gewone gelovigen die nog te zeer gebonden waren aan aardse voorstelling van een verlossing.  
   

Op deze zeer aantrekkelijke leer moest Johannes reageren. Hij zag een schade die anderen (nog) niet zagen. Hij zag dat je door deze leer iets ontzettend belangrijks kwijt raakt: het geheim van Jezus.

 
   

Uiteindelijk raak je Jezus zelf kwijt en je houdt een idee over hem over. Er is geen verzoening en geen verlossing. Ja niet eens de liefde van God, want God had zijn liefde juist daarin geopenbaard dat hij zijn Zoon voor onze zonden gegeven heeft.

 1 Johannes 4: 9-10
   

Zodoende kan Johannes tot de uitspraak komen dat je alleen het eeuwige leven hebt als je Jezus heb. Heb je hem dan heb je alles.

 1 Johannes 5: 11-12
   
   
Het volgende bezinningsweekend staat gepland op 12 t/m 14 november 2010 in De Markestee in  Friesland.  
   
   w.g.