Goede Vrijdag 10 april 2020 om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Voorganger: ds. H.Z. Klink.

Ouderling van dienst: Jannie Visser-de Groot.

Organist: Dirk Kes.

 Download-printversie

 

 

Orgelspel.

Luiden van de klok.

Bemoediging en groet (staande):             Onze hulp is in de naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet laat varen het werk van zijn handen.

Genade zij u en vrede

van Hem, die is, en die was en die komt,

en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn,

en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is,

de eerstgeborene der doden

en de overste van de koningen der aarde.

Amen.

Orgel: muzikale inleiding op Psalm 22.

O. T. lezing: Psalm 22: 1-6 en 23-32 (lector).

Orgel: Gloria Patri (Lied 195).                    Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Evangelielezing: Johannes 19: 17-30 (voorganger).

Verkondiging.

Lector draagt voor en bidt:                        O Lam van God onschuldig

(tekst Lied 188)                                           geslacht aan’t kruis der schande


te allen tijd geduldig bereid ten offerande
Gij hebt de schuld gedragen,

nu is de dood verslagen.
Erbarm U onzer, o Jezus.

O Lam van God, onschuldig

gefolterd en geslagen
leer ons, als Gij geduldig

ons kruis U na te dragen.
Doe ons U meer beminnen

en help ons overwinnen.
Geef ons uw vrede, o Jezus

Amen.

Orgel: koraalvoorspel ‘O Lamm Gottes unschuldig’ (Lied 188 uit LvdK).

Moment van verstilling.

Geloofsbelijdenis.

Gebeden: Iedere gebedsintentie wordt zingend afgesloten met Lied 367E:

NotatieHeerOnzeGod

 

Orgel: inleiding en koraal ‘O wir armen Sünder’ (Lied 175 uit LvdK).

Zending en zegen:            Laat ons heengaan in vrede,

in de verwachting van de toekomst van onze Heer.

                             

De genade van onze Heer Jezus Christus

en de liefde van God

en de gemeenschap van de Heilige Geest

zij met u allen.

Amen.

Orgelspel: ‘O Haupt voll Blut und Wunden‘ van Johann Sebastian Bach