Orde van dienst Grote Kerk Marken zondag 16 mei 2021

voorganger: Thomas Kraan, Utrecht

Intochtslied Psalm 27: 1 en 4 `Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum

Lied  648: 1, 2 en 3 `Zing halleluja, hemel en aarde zing’

Wetslezing uit Exodus 20

Psalm 119 : 60 en 65 `Zie hoe ik Uw vermaningen bemin’

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment

Schriftlezing : Exodus 19: 1- 11

Lied LvdK 196: 1, 2, 4 (r. 1 `En Gij zult ons planten’), 5 `Den Heer wil ik prijzen’

Schriftlezing : Johannes 17: 14 – 26

Lied LvdK 235: 1 en 2 `In bidden en in smeken’

Verkondiging

Lied 641: 1, 2 en 4 `Jezus leeft en ik met Hem’

Doel van de collectes van deze dienst

Dankgebed en voorbeden

Lied 657: 1, 3 en 4 `Zo lang wij ademhalen’.

Wegzending en Zegenbede met gezongen Amen (lied 431b)