Voor meer informatie mbt ANBI, zie de informatie op de site van de Belastingdienst.

A. Algemene gegevens

Kerkelijke gemeente
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Marken
RSIN/Fiscaal nummer: 8235.52.019
KvK-nummer 76443809
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website adres: www.ProtestantsMarken.nl
Postadres: Hoogkamplaan 1
Postcode: 1156 AK
Plaats: Marken

 

De Protestantse gemeente te Marken is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De gemeente en de Diaconie zijn zelfstandige onderdelen als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezitten rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze Kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op zowel de Diaconie als de Protestantse gemeente te Marken.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 26 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit 6 leden.

Het College van diakenen telt 9 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van zowel de kerkelijke gemeente als de Diaconie. Verder hebben zowel de kerkenraad als de colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11).

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is, overeenkomstig haar belijden, gestalte van de ene heilige apostolische en Katholieke of Algemene Christelijke Kerk, die zich, delend in de aan Israël geschonken verachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus, vervult de Kerk de opdracht van haar Heer, om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de heilige Schrift als enige bron van de Kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland kunt u vinden via deze link.

Op de website www.ProtestantsMarken.nl vindt u het volledige beleidsplan van onze gemeente, inclusief die van de Diaconie.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Er zijn veel groepen en commissies, die vrijwilligerswerk verrichten voor de Protestantse gemeente Marken.
 

Groep / Commissie Aantal leden
Beamer-commissie 3
Bloemen commissie 10
Commissie van Bijstand 9
Creche 14
Drukwerk / Kerkblad 23
Kerkenraad (incl. predikant en Kerkelijk werker) 26
Kerstmaaltijd voor 60+ 12
Kien-commissie / Bazar-commissie 8
Kindernevendienst 7
Koffiezetter 21
Koperpoetsers Grote Kerk 7
Kosters 10
Clubwerk 10
Algemene / technische ondersteuning 8
Kerkzitters (openstelling Grote Kerk voor toeristen) 23
Organisten 3
Inzameling oud papier 10
Schoonmaak gebouwen 30
Zendingscommissie 8
Zondagsschool / Kinderkerstfeest 14

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) en het plaatselijk Diaconaal werk vertonen een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 1 - Kerkelijke gemeente

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar (2020) zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar, m.u.v. lasten voor het pastoraat en onderhoud kerkelijke gebouwen.
In de kolom "begroting" in het overzicht in paragraaf "H" is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten van de Kerkelijke gemeente met toelichting.

De onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom "begroting" inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen "rekening" geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van de afgelopen twee verslag-jaren.

ANBI rapport

ANBI rapport

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden van de Protestantse gemeente Marken wordt elk jaar via de Kerkelijke Bijdrage gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de plaatselijke Kerkelijke gemeente.

De Kerkelijke gemeente bezit ook enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en de kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (zoals onkostenvergoedingen voor vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk kerkenwerk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Het negatieve resultaat wordt geheel ten laste gebracht van de Algemene Reserve.