famBak

 

 

Voor meer informatie mbt ANBI, zie de informatie op de site van de Belastingdienst.

Deze pagina is gebaseerd op de template ANBI-transparantie van de PKN dd. 10-05-2021

A. Algemene gegevens

Kerkelijke gemeente
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Marken
RSIN/Fiscaal nummer: 8235.52.019
KvK-nummer 76443809
Website adres: www.ProtestantsMarken.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
(Post) adres: Hoogkamplaan 1
Postcode: 1156 AK
Plaats: Marken

 

De Protestantse gemeente te Marken is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Marken.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.ProtestantsMarken.nl vindt u het volledige beleidsplan van onze gemeente, inclusief die van de Diaconie.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Er zijn veel groepen en commissies, die vrijwilligerswerk verrichten voor de Protestantse gemeente Marken.
 

Groep / Commissie Aantal leden
Beamer / Kerk-TV commissie 3
Bloemen commissie 10
Commissie van Bijstand 8
Creche 14
Drukwerk / Kerkblad (incl bezorging) 23
Kerkenraad (incl. predikant) 23
Kerstmaaltijd voor 60+ 12
Kien-commissie / Bazar-commissie 8
Kindernevendienst 7
Koffiezetters 21
Koperpoetsers Grote Kerk 7
Kosters 10
Clubwerk 10
Algemene / technische ondersteuning 8
Kerkzitters (openstelling Grote Kerk voor toeristen) 23
Organisten 4
Inzameling oud papier 10
Schoonmaak gebouwen 30
Zendingscommissie 8
Zondagsschool / Kinderkerstfeest 14

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten van de Kerkelijke gemeente met toelichting.

De onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom "begroting" inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen "rekening" geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van de afgelopen twee verslag-jaren.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen sterk afwijken van de werkelijke bestedingen van het verslagjaar, met name waar het gaat om de kosten voor de kerkelijke gebouwen (onderhoud / herstel). In februari 2022 is de Patmoskerk namelijk getroffen door een hevige storm, waarbij de dakbedekking van de laagbouw is losgerukt en weggewaaid. Vervolgens heeft het heel hard geregend, waardoor er ook enorme waterschade is ontstaan. De meeste herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd in 2022 en ook vergoed door de verzekeraar. In 2023 volgt de rest (een kleiner deel dan in 2022) van het herstel met de daarbij behorende kosten en vergoedingen door de verzekeraar.

ANBI rapport

ANBI rapport

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden van de Protestantse gemeente Marken wordt elk jaar via de Kerkelijke Bijdrage gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Kerkelijke gemeente bezit ook enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (zoals onkostenvergoedingen voor vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk kerkenwerk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting

Om de kwaliteit en stabiliteit van het streamen van kerkdiensten via KerkTV te verbeteren, hebben we verder geïnvesteerd in de nodige apparatuur, zoals twee desktops met monitorer. Daarnaast hebben we in de Grote Kerk twee beeldschermen opgehangen, waarop de liturgie tijdens de kerkdienst wordt geprojecteerd. Ook is de geluidsinstallatie in de Grote Kerk vernieuwd.

Het operationeel resultaat voor 2022 was negatief (EUR 118.058,=), maar door de incidentele ontvangsten voor herstel van de Patmoskerk (extra collecte, giften, donatie vanuit de bazar/kien commissie en schade-uitkeringen van de verzekeraar) is het uiteindelijke resultaat een stuk gunstiger uitgevallen.
Dit resultaat wordt geheel ten laste gebracht van de Algemene Reserve.