famBak

 

Liturgie zondag 2 april 2023

De 6e zondag van de 40-dagen, zondag ‘Palmarum’ (Palmzondag) om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente te Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 47 vers 1 en 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 286 ‘Waar de mensen dwalen’ couplet 1 en 2.

Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging.

Lied 546 ‘Wees blijde nu’ couplet 1 en 2.

Leefregels.

Lied 546 couplet 3 en 4.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 15,27-16,7 (lector).

Antwoordpsalm: 73 vers 9 en 10.

Lezing uit de Brieven: Filippenzen 2,5-11 (lector).

Halleluja-lied: 574 ‘Glorie zij U, Christus’ couplet 1 en 3.

Lezing uit het Evangelie: Johannes 12,12-24 (voorganger).

Halleluja-lied: 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’ couplet 1 en 2.

Verkondiging: ‘Intocht, optocht en uittocht’ n.a.v. Johannes 12 vers 24.

Lied 556 couplet 3 en 5.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 552 ‘Dit is een dag van zingen’ couplet 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).