famBak

 

logo pgm

 

 De inzendtermijn van reacties op het profiel van de te beroepen predikant is op 1 december 2018 gesloten.

Profiel Protestantse Gemeente Marken

  

De Protestantse Gemeente Marken

De Protestantse Gemeente Marken is in 2011 ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente Marken en de Gereformeerde Kerk op Marken en maakt deel uit van de Protestantse kerk Nederland. De kern Marken is onderdeel van de gemeente Waterland en telt 1.800 bewoners.

 

De Protestantse Gemeente Marken – de enige kerk op Marken - is met 1.237 leden een open en gastvrije gemeente die ruimte biedt voor ontmoeting en beleving van de christelijke gemeenschap. Onze gemeente is een belijdende gemeente, dat wil zeggen dat wij Jezus Christus zien als de gekruisigde en opgestane Heer en dat wij zijn komst verwachten. In de verkondiging in de kerk staat de bijbel centraal. Iedere zondagmorgen en op alle christelijke feestdagen is er een kerkdienst, die weliswaar traditioneel van vorm is maar ook ontvankelijk voor vernieuwing.

Vijf keer per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Iedere maand is er gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop. In voor- en najaar is er bid- c.q. dankstond in de reguliere kerkdienst op zondag.

Er zijn twee kerkgebouwen: de Grote Kerk uit 1904 en de Patmoskerk, gebouwd in 1968. Diensten vinden afwisselend plaats in beide kerken. ’s Zomers is de Grote Kerk dagelijks opengesteld voor bezoekers, zijn er drie zomeravond-zangdiensten en is er een speciale kerkdienst tijdens de Havenfeesten in een tent op de haven. Tijdens de Advent en in de Stille Week worden er vespers gehouden. Op Oudejaarsavond worden in een druk bezochte kerkdienst alle overledenen van het afgelopen jaar herdacht en op Nieuwjaarsmorgen komen wij voor een korte dienst bij elkaar.

Opvallend op Marken is de betrokkenheid in sociale zin op elkaar. ‘Zorgen voor elkaar’ is hier een belangrijke waarde. Het verenigingsleven met sportieve en culturele activiteiten is heel belangrijk. Veel aandacht is er voor activiteiten van kinderen bijvoorbeeld in de Vakantiebijbelweek, op de clubs en in de schooldiensten. Groot is de belangstelling bij uitvaartdiensten als er een familielid, vriend of buurtgenoot is overleden.

Opgemerkt moet worden dat de jongere generatie een wat meer afstandelijke relatie onderhoudt met de kerk dan de oudere generatie (50+) die zich meer betrokken voelt tot de wekelijkse kerkdiensten. Traditionele kerkelijke vormen en activiteiten zoals belijdenis doen, trouwen in de kerk en dopen lijken minder goed te passen bij de generaties onder de vijftig jaar. Er is geen anti stemming tegen de kerk bij deze mensen, maar zij maken op hun tijd en naar hun behoefte gebruik van de kerk. De kerk is dan meer een service instituut, dat desgevraagd diensten levert, dan een wekelijks onderdak voor betrokken leden. De relevantie van het  instituut kerk lijkt  minder geworden, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat de verhouding tot het geloof en de behoefte aan een relevante bron van waaruit de levenswaarden komen verdwenen is.

Als Protestantse Gemeente Marken willen wij een open en gastvrije gemeente zijn met een verscheidenheid aan activiteiten waar mensen op Marken gebruik van kunnen maken. Wij willen niet een ‘te plechtige en afstandelijke kerk’ zijn, maar een kerkelijk tehuis waarin velen zich thuis voelen. De gemeente wil zichtbaar zijn in de samenleving door activiteiten te ondersteunen of te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan een prettig en sociaal klimaat. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het organiseren van activiteiten voor ouderen en jongeren, bijdragen aan een hospice of aandacht voor mensen die hier komen wonen met een vluchtelingenstatus.

De missie van de Protestantse Gemeente Marken

De missie van de Protestantse gemeente Marken is:

 • beleving van en invulling geven aan de omgang met God en zijn Woord;
 • een gastvrije gemeente, waar plaats is voor ontmoeting;
 • het ervaren van de gemeenschap met elkaar als gemeente van Jezus Christus in de vorm van omzien naar elkaar in pastoraat en kerkelijke activiteit;
 • het vormgeven aan het zijn van een gemeente die gericht is op de noden dichtbij en ver weg.

Uitvoering wordt gegeven aan de missie

door te vieren:

 • samen bidden, zingen en belijden in de dienst van het Woord en de viering van de sacramenten;
 • zorg voor een verantwoorde liturgie met ruimte voor verschillende wensen en beleving;
 • ruim plaats voor alle leeftijden en generaties, met extra aandacht voor gezinnen met kinderen en jongeren van 14-24 jaar.

door te leren:

 • leren van wat Gods Woord ons te zeggen heeft;
 • leren als gemeenschappelijke activiteit van de hele gemeente, temidden van de generaties. Kinderen en jongeren leren van hun ouders en grootouders, maar ook andersom dient er openheid te zijn om wijsheid te ontdekken voor het leven van alledag;
 • leren hoeft niet alleen te gebeuren in traditionele vormen zoals catechisatie en eredienst, maar ook thema-avonden, wijkbijeenkomsten en communicatie via social media zijn manieren die gebruikt kunnen worden.

door te dienen:

 • aandacht voor eenzaamheid en isolement;
 • zorgen voor en omzien naar elkaar, binnen de gemeente maar ook daar buiten;
 • steun verlenen aan nood dichtbij en ver weg;
 • aandacht voor de leefbaarheid op Marken.

door gastvrij te zijn:

 • open staan en ruimte geven aan de diversiteit aan meningen, opvattingen en geloofsbeleving uitgaande van de christelijke identiteit.

Jeugdwerk

Het ‘jeugdseizoen’ wordt in de maand september geopend met een jeugddienst en afgesloten met een jeugddienst in de maand april. ’s Zomers wordt een Vakantie Bijbel Week georganiseerd. Er is een Zondagsschool en een kindernevendienst met daarin o.a. extra aandacht voor de kerkelijke feestdagen. Indien nodig is er een crèche. Andere jeugdgerichte kerkelijke activiteiten zijn: kinderkerstfeest, kerstnachtdienst, jeugddiensten en schooldiensten. Er zijn jeugdclubs voor jongens en meisjes van 8-12 jaar, die goed worden bezocht. Het clubseizoen wordt om het jaar afgesloten met een weekendkamp. Een van de ouderlingen is jeugdouderling.

Catechisatie

Er wordt catechisatie gegeven aan de jeugd van 12-15 jaar door de predikant/kerkelijk werker (het catechese team). Belijdeniscatechisatie wordt, indien daar behoefte aan is, gegeven door de predikant.

Trouwen

Het aanstaande bruidspaar neemt contact op met de dominee om de trouwdienst voor te bereiden. Bijbellezing, gebed en huwelijksformulier zijn belangrijke onderdelen van de trouwdienst. De wijkouderling en een diaken zijn aanwezig tijdens de kerkdienst en de ouderling overhandigt, na een toespraak, de huwelijksbijbel.

Dopen

Enige tijd na de geboorte van hun kind gaat een van de diakenen namens de kerk op kraambezoek met een cadeau in de vorm van een christelijk boekje. Indien de ouders besluiten tot het laten dopen van hun kind, maken zij een afspraak met de dominee. Er volgt een doopbezoek bij de ouders thuis door de dominee en de wijkouderling. In de liturgie van de doopdienst behoort het lezen van het doopformulier en het beantwoorden van de doopvragen tot een vast onderdeel.

Pastoraat: Ouderen, zieken, rouw en gespreksgroepen.

Ouderen

Op Marken wonen veel ouderen thuis. Een aantal van hen woont in verzorgingshuizen in de regio. Zij worden,  thuis of elders, door de dominee en de kerkelijk werker regelmatig bezocht.

Zieken

Langdurig zieken worden,  thuis of elders, door de dominee en de kerkelijk werker regelmatig bezocht. De dichtstbijzijnde ziekenhuizen zijn: het Waterland Ziekenhuis in Purmerend en het Boven-IJ Ziekenhuis in Amsterdam-Noord.

Rouw

Op Marken is het gebruikelijk dat de dominee of de kerkelijk werker zo snel mogelijk na een overlijden van een gemeentelid een rouwbezoek brengt aan de familie. Tijdens dit bezoek kan desgewenst de orde van de rouwdienst worden besproken. Een wijkouderling gaat, indien gewenst, ook op bezoek. Tijdens de rouwdienst en de begrafenis wordt de dominee altijd vergezeld door de wijkouderling. De begrafenis vindt doorgaans plaats op Marken; crematie gebeurt buiten Marken. De overledene wordt in de eerstvolgende eredienst herdacht met gebed en zang. In de rouwperiode na de begrafenis bezoekt de dominee de familie. In de kerkdienst op Oudjaarsavond worden alle overledenen van het afgelopen jaar herdacht.

Gespreksgroepen

Er is een Bijbelstudiekring, een Gebedsgroep en een Gemeente Groei Groep.

Kerkenraad

De huidige kerkenraad bestaat uit één predikant (voorzitter), zes ouderlingen, acht diakenen en zeven (ouderling-)kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert zes keer per jaar, voorafgegaan door een vergadering van het   moderamen (dagelijks bestuur), het pastoraal overleg van ouderlingen en predikant, het college van diakenen en het college van ouderling-kerkrentmeesters. De kerkelijk werker neemt deel aan de vergaderingen van de kerkenraad.

Kerkelijk werker

Er is één kerkelijk werker (voor 27 uur per week, tot aan zijn pensionering in 2021). Het bezoeken van ouderen boven de leeftijd van 80 jaar is een speciaal aandachtsterrein voor de kerkelijk werker. Zijn taken bestaan op dit moment  uit het initiëren en uitvoeren van activiteiten voor jongeren zoals de organisatie van de Vakantiebijbelweek, het leiden van rouwdiensten, diensten in het verzorgingshuis Swaensborch te Monnickendam, de Bijbelstudiekring, de Gemeente Groei Groep en de Werkgroep Gemeenteopbouw.

Diaconaat

Bron van inspiratie is de Bijbel: Deut. 15 : 10 en 11.

Naast de reguliere taken zoals die zijn vastgelegd in ordinantie 8 art. 3 van de PKN bezoeken de diakenen rond de Kerst langdurig zieken en ouderen in verpleeg- en ziekenhuizen en organiseren zij voor de Kerst en met Pasen de bij de ouderen welbekende broodmaaltijd/warme maaltijd. Gemeenteleden die buiten Marken wonen of verblijven krijgen van de Diaconie een Kerstattentie, een Paas- en een verjaardagskaart. Ook worden door de Diaconie kraambezoeken afgelegd.
De wekelijkse kerkdiensten worden uitgezonden en opgenomen via Kerkdienst Gemist.
De Diaconie stelt hiervoor ‘kerkradio’s’ ter beschikking.
Bij bijzondere diensten als trouw, rouw en doopdiensten wordt er voor de familie een CD gebrand. De kerktaxi verzorgt desgevraagd vervoer van en naar de kerkdiensten op Marken.

Zendings- en Evangelisatiecommissie

De Zendings- en Evangelisatiecommissie organiseert elk najaar een Zendingszangdienst met medewerking van plaatselijke muziekgroepen/muzikanten of van verder weg.  De Pinksterdienst op 1e Pinksterdag is traditioneel een dienst met een Zendingskarakter. In overleg met de dominee wordt het thema van de preek bepaald en wordt er een passende attentie verzorgd om uit te delen na de dienst. De zendingsbrieven voor de jaarlijkse bijdrage worden door de Commissie verdeeld en verzameld. De commissie verzorgt de verspreiding van de Elizabethbode en het blad Kerk & Israël en beheert de Bible Box met Nieuwe Testamenten in acht talen in de Grote Kerk. De opbrengst van de zendingsbussen in beide kerken wordt deels gegeven aan een organisatie die in Thailand een opvanghuis heeft voor meisjes die misbruikt zijn en aan een ander actueel goed doel. Ook de Vakantie Bijbel Week krijgt een bijdrage.

Kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters beheren de materiële zaken van de gemeente. Hun taken zijn vastgelegd in ordinantie 11 art. 2 van de PKN (versie mei 2018). Financieel gezien is de Protestantse Gemeente Marken een gezonde gemeente. Het gemiddelde kerkbezoek op zondagochtend is  ongeveer 100-150 leden. Naast de twee kerkgebouwen zijn er twee pastorieën (gebouwd in 1975 en 1980), een verenigingsgebouw en een jeugdgebouw (De Zonnewijzer). Een keer in de drie jaar wordt er in het dorpshuis een meerdaagse bazar georganiseerd voor de Protestantse Gemeente Marken. In totaal zijn er zo’n 165 vrijwilligers die min of meer betrokken zijn bij de uitvoering van alle activiteiten en taken van de gemeente.

Kosters en organisten

Er zijn elf kosters en drie organisten.

Kerkblad en website

Wekelijks wordt er een kerkblad gepubliceerd, aan huis bezorgd dan wel per post verzonden. Het kerkblad is ook te lezen op de website www.protestantsmarken.nl

Cultuur en educatie

 • Protestants Christelijke Basisschool “De Rietlanden”
 • Peuterspeelzaal “De kladdegatjes”
 • Voortgezet onderwijs in Monnickendam, Edam-Volendam, Amsterdam en Purmerend
 • Muziekonderwijs en bibliotheek
 • Eilandraad Marken met werkgroepen op het gebied van o.m. wonen, welzijn en zorg
 • Verschillende populaire muziekbands
 • Dorpshuis “Het Trefpunt” met o.a. de grootste zaal van Waterland, een fitnessruimte en een fysiotherapie praktijk

 

Verenigingen en activiteiten

 • Marker Museum (Vereniging Historisch Eiland Marken)
 • Christelijke Oranjevereniging “Marken en Oranje”
 • Toneelvereniging “Het Voetlicht” en Jeugdtoneelvereniging “Het spotje”
 • Stichting Welzijn Ouderen Marken
 • Christelijke Muziekvereniging “Juliana”
 • Voor Anker Band
 • Marker Brass Ensemble
 • Marker Mannenkoor
 • Christelijk Gemengd Koor “Marcantat”
 • Een Wereldwinkel (aan huis)
 • Kienen, kaart-, bridge-, biljart-, dartclub en duivenvereniging
 • Sport Vereniging Marken (veld- en zaalvoetbal, jeu de boules), Tennisvereniging, Watersportvereniging Marken, IJsclub Marken, fitness en gymnastiekvereniging
 • EHBO-afdeling Marken en KNRM Station Marken
 • Stichting Marker Jongeren (S.M.J.)
 • Marker Evenementen Stichting (M.E.S)

Zie voor een uitgebreid overzicht en foto’s de website www.mesmarken.nl

Medisch centrum

Medisch centrum met twee apotheekhoudende huisartsen, tandarts, fysiotherapeut, verpleegkundige praktijkondersteuner en trombosedienst.

Middenstand

 • supermarkt (Deen) met postagentschap
 • kapper, pedicure en schoonheidssalons
 • één bank (Regiobank) en één geldautomaat (Rabobank)
 • hotel en B&B ’s
 • hondenkapsalon ‘Iscadore’ , Rozenwerf 3
 • souvenirwinkels, een kaaswinkel, een boerderijwinkel en een klompenmakerij
 • restaurants, cafés en een brasserie annex snackbar
 • toeristische bootverbinding met Volendam

In het op ruim een half uur afstand gelegen Amsterdam en Purmerend is een grote verscheidenheid aan culturele instellingen en winkels.

Openbaar vervoer

Elk half uur (en tijdens de spits elk kwartier) is er een busverbinding met het nieuwe metrostation Noord met verbinding naar Amsterdam-Centraal via de Noord-Zuid-Lijn.

Verdere informatie

Voor nadere toelichting kunt u zich – bij voorkeur via de secretaris – wenden tot de PGM Beroepingscommissie 2018 bestaande uit:

CeesJan Visser, voorzitter

Marten van Altena, secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Anneke Commandeur-Croes, ouderling

Christina Pereboom-Visser, gemeentelid

Gerdien Teerhuis-Kaars, jeugdouderling

Marie Janne Visser, gemeentelid

Pieter de Groot, gemeentelid

Koos Zwiers, diaken